Rejestracja

Wypełnij formularz i zacznij korzystać z e-event24.com

Rejestracja oznacza, że zapoznałeś się z regulaminem serwisu e-event24.

Cennik


Opłaty związane z organizacją wydarzenia.0 zł

w przypadku wydarzenia bezpłatnego

Brak kosztów w przypadku wydarzeń bezpłatnych

                                           

Jeżeli organizujesz bezpłatne wydarzenie to nie ponosisz żadnych kosztów związanych z jego obsługą za pomocą serwisu e-event24.


Masz dostęp do pełnej funkcjonalności.

1 zł

za każdy sprzedany bilet

W przypadku gdy pobierasz opłatę za swoje wydarzenie to e-event24 od każdego sprzedanego biletu pobiera kwotę 1 zł tytułem opłaty za korzystanie z serwisu.


1 zł niezależnie od ceny biletu. Zawsze stała opłata.

2,5%

od ceny biletu

Płatności za bilety są dokonywane w sposób automatyczny za pomocą systemu płatności, który za swoje usługi pobiera 2,5% od zapłaconej kwoty.


Pozostałe opłaty

Opłaty związane z dodatkowymi funkcjonalnościami.1 zł

za każdy przelew zgromadzonych środków

W każdym momencie możesz wypłacić zgromadzone ze sprzedaży biletów środki na swoje konto bankowe. Każda wypłata kosztuje 1 zł i jest dokonywana automatycznie przez system płatności.

1 zł

za każdy zwrot pobranej za bilet kwoty

Jeżeli np. odwołałeś wydarzenie, zmieniłeś cenę i zaistniała konieczność zwrotu całości pobranej przez Ciebie kwoty, lub jej części to możesz tego dokonać w prosty sposób za pomocą naszego serwisu.


Zwrot taki kosztuje 1 zł i jest to opłata pobierana przez system płatności.


cennik z dnia: 2015-11-29
...

Regulamin serwisu e-event24

regulamin z dnia: 2015-11-29


e-event24 jest serwisem internetowym, który umożliwia Użytkownikom proste zarządzanie Wydarzeniami.


e-event24 pozwala na pełne zarządzanie utworzonymi Wydarzeniami, a zwłaszcza na:

 • tworzenie dedykowanych wydarzeniu stron internetowych,

 • organizację sposobu zapisu na wydarzenia,

 • przyjmowanie płatności (w przypadku wydarzeń płatnych) za wydarzenia za pośrednictwem serwisu,

 • tworzenie list uczestników,

 • przesyłanie zapisanym na wydarzenie uczestnikom biletów w formie elektronicznej,

 • automatyczne fakturowanie.


Wydarzeniem jest każda impreza, szkolenie, event i tym podobne zdarzenie, które może być utworzone za pomocą serwisu.


Właścicielem serwisu e-event24 jest expandio ltd z siedzibą: 19-809 Wilmington

501 Silverside Road, Suite 105.


Rozpoczynając korzystanie z Serwisu zgadzasz się z niniejszym Regulaminem i oświadczasz, że akceptujesz go bez zastrzeżeń. Oświadczasz również, że zapoznałeś się z Cennikiem i akceptujesz jego zapisy.


Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie: http://e-event24.com/regulamin.php.


Niektóre usługi świadczone w ramach Serwisu są usługami płatnymi. Cennik znajduje się na stronie: http://e-event24.com/cennik.php.


Wszelkie prawa autorskie do Serwisu należą w całości do expandio ltd.


Użytkownikiem Serwisu może być każda firma, organizacja, instytucja lub osoba prywatna, która zarejestruje się w Serwisie. W przypadku osób prywatnych Użytkownikiem może być tylko osoba pełnoletnia.


expandio ltd umożliwiając Użytkownikowi przyjmowanie zapisów na wydarzenie i pośrednicząc w przyjmowaniu płatności za Wydarzenie nie weryfikuje tożsamości uczestników Wydarzeń i w żaden sposób nie może odpowiadać za prawidłowość podanych w zgłoszeniu danych.


Użytkownik jest administratorem danych osobowych zapisanych na poszczególne Wydarzenia Uczestników. Użytkownik powierza przetwarzanie expandio ltd danych osobowych Uczestników tylko w celu realizacji procesu rejestracji na Wydarzenie.  Przetwarzanie danych Uczestnika odbywa się w sposób automatyczny i expandio ltd nie jest w żaden sposób uprawnione do przetwarzania tych danych w inny sposób niż obsługa procesu rejestracji na Wydarzenie.


expandio ltd w przypadku Wydarzenia płatnego przyjmuje płatności w imieniu Użytkownika jako jego agent. Użytkownik uprawnia expandio ltd jako swojego agenta do przyjmowania świadczeń pieniężnych w jego imieniu i dotyczących Wydarzeń tworzonych w Serwisie.


expandio ltd udostępnia następujące możliwość przyjmowania płatności:

 1. szybki przelew - płatności online za pośrednictwem serwisu: tpay.com znajdującego się pod adresem: https://tpay.com/

 2. zwykły przelew - przelew tradycyjny na rachunek expandio ltd (płatność off-line)  


expandio ltd przelewa otrzymaną sumę środków za sprzedaż Biletów Użytkownikowi pomniejszoną o opłaty należne expandio ltd w każdym momencie po zleceniu takiej operacji przez Użytkownia.  Środki są przelewane na rachunek bankowy Użytkownika znajdujący się w Polsce (siedziba lub oddział w Polsce) na numer rachunku bankowego w formacie NRB/IBAN. Przelew realizowany będzie w następnym dniu roboczym od jego zgłoszenia przez Użytkownika.


expandio ltd zastrzega sobie prawo do zablokowania Wydarzenia utworzonego przez Użytkownika w następujących przypadkach:

 1. Wydarzenie narusza postanowienia Regulaminu,

 2. Wydarzenia narusza obowiązujące przepisy prawa,

 3. Wydarzenie negatywnie wpływa na dobre imię expandio ltd.

Zablokowanie Wydarzenia może polegać na:

 1. wstrzymaniu sprzedaży biletów,

 2. wstrzymaniu rejestracji na Wydarzenia,

 3. zablokowanie strony Wydarzenia.


W przypadku zablokowania Wydarzenia, expandio ltd poinformuje o tym Użytkownika i wyznaczy termin 7 dni na wyjaśnienie okoliczności przez Użytkownika.


Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy w każdym momencie za pośrednictwem funkcji “usuń konto” dostępnej w serwisie.


expandio ltd nie jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych przez Użytkownika.


Witryna sieci Web może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników, oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, w tym również narzędzi remarketingu, np. Google AdSense. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze Użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie expandio ltd może śledzić adresy internetowe domen odwiedzających Użytkowników. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby Użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.


W Witrynie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów Użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.


expandio ltd podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Serwisu przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.


expandio ltd zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu serwisu – każdorazowa przerwa nie będzie dłuższa niż 6 godzin. O każdej przerwie technicznej Użytkownik będzie informowany.


expandio ltd nie ponosi odpowiedzialności w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika.


expandio ltd nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu błędnego użycia, niemożności użycia lub błędnego działania Serwisu z powodu siły wyższej, winy Użytkownika lub innych powodów niezawinionych przez expandio ltd.


Użytkownik może dokonać rozwiązania umowy w każdym momencie za pośrednictwem funkcji “usuń konto” dostępnej w serwisie.


Użytkownik może za pomocą Serwisu wystawiać automatycznie faktury VAT i faktury ProForma.


Wygenerowana faktura ProForma w postaci pliku PDF przesyłana jest w formie elektronicznej do kupującego bilet po dokonaniu zamówienia, ale przed dokonaniem płatności.


Faktura VAT w postaci pliku PDF przesyłana jest elektronicznie do Kupującego Bilet po dokonaniu płatności. Wygenerowana faktura VAT może być pobrana przez Użytkownika z Panelu Użytkownika i przesłana przez Użytkownika do Kupującego Bilet w formie papierowej.


W przypadku odwołania Wydarzenia lub jakiejkolwiek zmiany, która może skutkować koniecznością zwrotu całości zapłaconej przez kupującego bilet kwoty lub jej części Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego rozliczenia się z kupującymi bilety.


expandio ltd umożliwia dokonanie zwrotu za pomocą Serwisu pod warunkiem, że saldo dostępne na koncie Użytkownika pozwala na taki zwrot.


expandio ltd raz w miesiącu wystawia Użytkownikowi rachunek za świadczone usługi.


Użytkownik upoważnia expandio ltd do umieszczenia w Serwisie nazwy, loga lub znaku towarowego Użytkownika. Upoważnienie obejmuje również możliwość używania nazwy, loga lub znaku towarowego Użytkownika w Serwisie, materiałach PR, komunikatach prasowych i innych materiałach o charakterze informacyjnym i promocyjnym.


expandio ltd zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana może dotyczyć w szczególności uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach expandio ltd.


Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu, jednakże nie może dotyczyć Wydarzeń utworzonych przed jej wprowadzeniem.


Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez expandio ltd, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Serwisie zmienionego Regulaminu.


Wydarzenia rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są prowadzone na zasadach dotychczasowych.


Użytkownik zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie na stronie http://e-event24.com/regulamin.php. Jeśli Użytkownik nie sprzeciwia się stosowaniu zmienionych warunków w terminie, zmienione warunki uznaje się za przyjęte przez Użytkownika. Za sprzeciw wobec zmienionego Regulaminu uznaje się rozwiązanie umowy z expandio ltd za pośrednictwem funkcji “usuń konto” dostępnej w serwisie.


Użytkownik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez expandio ltd.


Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres info@e-event24.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Serwisie (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.


Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji expandio ltd zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


expandio ltd rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w reklamacji.Kontakt